Tietoturvaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Raision Tilitoimisto Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Raision Tilitoimisto Oy
Tornikatu 2
21200 Raisio

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Merilahti
+358447138060
minna.merilahti@raisiontilitoimisto.fi

3. Rekisterin nimi

Raision Tilitoimisto Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Raision Tilitoimisto Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen, laskutus, yhteydenpito asiakkaisiin ja uusasiakashankinta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja työsähköpostiosoite) sekä mahdolliset suoramarkkinoinnin kieltävät tiedot
  • henkilön asema organisaatiossa ja ko. organisaation nimi ja osoite sekä muut yhteystiedot
  • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista sekä tilauskohtaiset laskutustiedot.
  • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.